ความลึกลับที่สนุกสนาน (ลูกประคำวันจันทร์และวันเสาร์) (2024)

พวกเขาเป็นสิ่งลึกลับประการแรกที่ใคร่ครวญอธิษฐานลูกประคำและสอดคล้องกับลูกประคำวันจันทร์และวันเสาร์การประกาศ การเยี่ยมเยียน การประสูติของพระคริสต์ การถวาย และพระกุมารที่พระเยซูทรงสูญหายและพบในพระวิหาร, จดจำวัยเด็กของพระเยซูมีการติดตามความลึกลับเหล่านี้ความลึกลับอันส่องสว่าง,ความลึกลับอันเจ็บปวดและในที่สุดก็ความลึกลับอันรุ่งโรจน์.

จะสวดมนต์และนั่งสมาธิในเรื่องลึกลับอันสนุกสนานได้อย่างไร?

ตามเนื้อผ้าทั้งห้านี้ความลึกลับพวกเขานั่งสมาธิในวันจันทร์และวันเสาร์(วันอื่นๆ ของสัปดาห์ตรงกับความลึกลับอื่นๆ) ความลึกลับเหล่านี้กล่าวกันว่าน่ายินดีเพราะเผยให้เห็นความลึกลับของการจุติเป็นมนุษย์และความสุขที่ความจริงข้อนี้นำมาสู่มนุษยชาติ พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงสถิตอยู่ท่ามกลางพวกเรา พระเยซูประสูติ เติบโต เรียนรู้ และเข้มแข็งขึ้นเช่นเดียวกับเราแต่ละคน

เราได้รับเชิญให้อ่านพระวจนะของพระเจ้าในแต่ละข้อลึกลับ เราทำสิ่งนี้ก่อนที่จะทูลขอพระคุณแห่งผลของพระองค์จากพระเจ้า และสวดภาวนาทศวรรษแห่งสายประคำ (1พ่อของพวกเรา, 10เฮล แมรี่ส์คุณ 1ถวายเกียรติแด่พระบิดา). สำหรับพระวจนะนั้น เหนือสิ่งอื่นใดพระกิตติคุณของนักบุญลูกาจึงถูกอ่านด้วยความลึกลับอันน่ายินดี ซึ่งเป็นพระกิตติคุณที่กระตุ้นเหตุการณ์สำคัญเหล่านี้ในชีวิตของพระเยซูได้มากที่สุด

ความลึกลับอันน่ายินดีทั้งห้า

การประกาศ

“แมรี่จึงพูดว่า: 'ฉันเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้สิ่งที่เธอพูดไว้เป็นจริงในตัวฉัน'”(ลูกา 1:38)

ก่อนเริ่มต้นทศวรรษนี้ ให้เราอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อโปรดประทานพระคุณแห่งความล้ำลึกนี้แก่เรา:“ข้าแต่พระเยซูเจ้า ข้าพระองค์ขอเสนอพระองค์ในทศวรรษนี้ เพื่อเป็นเกียรติแก่ความล้ำลึกแห่งการประกาศ และข้าพระองค์ขอความถ่อมใจอย่างสุดซึ้งผ่านทางความลึกลับนี้และผ่านการวิงวอนของพระมารดาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์”

 • ผลไม้แห่งความลึกลับนี้:ความอ่อนน้อมถ่อมตนเขา "คำพิพากษา"ของพระนางมารีย์ (นั่นคือ นิสัยของเธอต่อพระประสงค์ของพระเจ้า) ความอ่อนน้อมถ่อมตน เชื่อฟังและไว้วางใจของเธอ "ใช่" เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อความรอดของมนุษยชาติ

วลีที่เราจะเพิ่มให้กับ Hail Mary แต่ละคน:“และพระเยซูทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เป็นผลแห่งครรภ์ของคุณ”

เราจบทศวรรษโดยพูดว่า:“ขอบคุณจากความลึกลับของการจุติเป็นมนุษย์ ลงมาบนจิตวิญญาณของฉัน และทำให้มันต่ำต้อยอย่างแท้จริง”

การเยี่ยมชม

“ทันทีที่เธอได้ยินคำทักทายของมารีย์ เด็กน้อยก็กระโดดด้วยความยินดีในครรภ์ของเธอ และเอลิซาเบธเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ร้องว่า: “เธอได้รับพรในหมู่สตรี และผลแห่งครรภ์ของเธอได้รับพร!”. (ลูกา 1:41-42)

“ข้าแต่พระเยซูเจ้า ทศวรรษนี้ข้าพระองค์ขอเสนอพระองค์เพื่อเป็นเกียรติแก่การที่พระมารดาของพระองค์เสด็จเยือนนักบุญเอลิซาเบธลูกพี่ลูกน้องของเธอ และข้าพระองค์ขอวิงวอนต่อเพื่อนบ้านของข้าพระองค์ด้วยความลึกลับนี้และผ่านการวิงวอนของพระนางมารีย์”

 • ผลไม้แห่งความลึกลับนี้:การกุศลพี่น้อง. แมรี่ซึ่งตั้งครรภ์กับพระเยซูได้เดินทางเป็นเวลาสามเดือนและพักคอยรับใช้และช่วยเหลือลูกพี่ลูกน้องของเธอซึ่งอายุมากกว่าเธอและตั้งครรภ์ด้วย เธอเชิญชวนให้เราเปิดกว้างต่อผู้อื่นอยู่เสมอ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

วลีที่เราจะเพิ่มให้กับ Hail Mary แต่ละคน:“และพระเยซูเจ้าผู้เป็นผลจากครรภ์ของคุณ”

“ขอบคุณจากความลึกลับของการมาเยือน ลงมาบนจิตวิญญาณของฉัน และทำให้มันเป็นการกุศลอย่างแท้จริง”

การประสูติของพระเยซู

“นางมารีย์ก็คลอดบุตรชายหัวปี เอาผ้าอ้อมพันพระองค์และวางไว้ในรางหญ้า เพราะไม่มีที่ในโรงแรมให้เขาพัก”(ลูกา 2:7)

“ ฉันขอมอบลูกพระเยซูให้คุณในทศวรรษนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่การประสูติของคุณและฉันขอให้คุณผ่านความลึกลับนี้และผ่านการวิงวอนของพระมารดาศักดิ์สิทธิ์ของคุณการละทิ้งสิ่งของทางวัตถุของโลกนี้ความรักต่อความยากจนและคนจน”

 • ผลไม้แห่งความลึกลับนี้:จิตวิญญาณแห่งความยากจนไม่มีที่ว่างในศูนย์พักพิงสำหรับพวกเขา... และน่าเสียดายที่ในใจของเราก็มีไม่มากนักเช่นกัน การละทิ้งทุกสิ่งที่ทำให้จิตใจ หัวใจ และชีวิตของเรายุ่งเหยิงโดยไม่จำเป็น ช่วยให้เรามีพื้นที่สำหรับพระเยซูและผู้อื่น

วลีที่เราจะเพิ่มให้กับ Hail Mary แต่ละคน:“และพระเยซูประสูติที่เบธเลเฮมซึ่งเป็นผลจากครรภ์ของคุณ”

“ขอบคุณจากความลึกลับแห่งการกำเนิด ลงมาบนจิตวิญญาณของฉัน และทำให้มันยากจนในจิตวิญญาณ”

การถวายพระเยซูในพระวิหาร

“เมื่อถึงวันที่กำหนดไว้ในธรรมบัญญัติของโมเสสสำหรับการชำระให้บริสุทธิ์ พวกเขาก็พาพระกุมารนั้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายพระกุมารแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า”(ลูกา 2:22)

“ข้าแต่พระเยซูเจ้า ทศวรรษนี้ข้าพเจ้าขอเสนอพระองค์เพื่อเป็นเกียรติแก่การนำเสนอในพระวิหาร และข้าพเจ้าขอขอของขวัญแห่งสติปัญญาและความบริสุทธิ์ของจิตใจและร่างกายผ่านทางความลึกลับนี้และผ่านการวิงวอนของพระมารดาศักดิ์สิทธิ์ของคุณ”

 • ผลของความลึกลับนี้: ความบริสุทธิ์และจิตวิญญาณของการเชื่อฟัง โยเซฟ มารีย์ และพระเยซูทรงปฏิบัติตามข้อเรียกร้องเรื่องการชำระให้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับครอบครัวชาวยิวอื่นๆ ในยุคนั้น อีกครั้งหนึ่งที่แรงจูงใจของพวกเขาคือจิตวิญญาณแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตน

วลีที่เราจะเพิ่มให้กับ Hail Mary แต่ละคน:“และพระเยซูทรงถวายในพระวิหารซึ่งเป็นผลจากครรภ์ของท่าน”

“ขอบคุณจากความลึกลับแห่งการชำระให้บริสุทธิ์ ลงมาบนจิตวิญญาณของฉัน และทำให้มันฉลาดและบริสุทธิ์อย่างแท้จริง”

พระกุมารเยซูหลงทางและพบในพระวิหาร

เมื่อพ่อแม่ของเขาเห็นก็ประหลาดใจ มารดาจึงพูดกับเขาว่า 'ลูกเอ๋ย ทำไมทำกับเราเช่นนี้ ขอพิจารณาว่าพ่อกับแม่ตามหาลูกด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัส' พระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่า 'เหตุใดจึง ตามหาฉันอยู่ใช่ไหม' รู้ไหมว่าฉันจะต้องดูแลงานของพ่อฉัน”(ลูกา 2:48-49)

“ข้าแต่พระเจ้า ทศวรรษนี้ข้าพระองค์ขอถวายเกียรติแด่พระองค์ ที่สูญหายและพบได้ในพระวิหาร และข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ผ่านทางความลึกลับนี้และผ่านการวิงวอนของพระมารดาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ สำหรับการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของข้าพระองค์และคนบาปทั้งปวง”

 • ผลไม้แห่งความลึกลับนี้:การค้นหาพระเจ้าในทุกสิ่ง. ผ่านความล้ำลึกอันน่ายินดีครั้งสุดท้ายนี้ เราพบผลเล็กๆ น้อยๆ ของความลึกลับประการแรก นั่นก็คือ ต้องการเฉพาะสิ่งที่พระเจ้าต้องการเท่านั้น การยอมจำนนทุกสิ่งตามพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นกุญแจสำคัญสู่ความชื่นชมยินดีของคริสเตียน

วลีที่เราจะเพิ่มให้กับ Hail Mary แต่ละคน:“และพระเยซูที่หลงหายและพบแล้วเป็นผลจากครรภ์ของคุณ”

“ขอบคุณจากความลึกลับที่พระเยซูทรงปกคลุมพระวิหาร ลงมาบนจิตวิญญาณของข้าพเจ้าและเปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างแท้จริง”

คำอธิษฐานถึงมารีย์โดย Charles de Foucauld เรื่องการประกาศ

“แม่พระ พระองค์ทรงเปลี่ยนโฉมหน้าของโลก ด้วยการ 'ใช่' ของคุณ ทำให้ทุกคนที่อยากตอบ 'ตกลง' กับคุณตลอดไปเข้ามาใกล้คุณมากขึ้น คุณรู้ราคาของคำนี้ ทำให้เราไม่ถอยห่างจากสิ่งที่ เราเรียกร้องจากเรา สอนให้เราพูดว่า "ใช่" เหมือนคุณ ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเรียบง่าย และละทิ้งพระประสงค์ของพระบิดา ถามพระเยซูลูกชายของคุณว่า "ใช่" ในแต่ละวันของเราตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น เพราะ ความสุขของเราและของทั้งโลก สาธุ”

-Prayer แปลโดย Hozana จากภาษาฝรั่งเศส“คำอธิษฐานถึงพระแม่มารีโดย Charles de Foucauld เกี่ยวกับการประกาศ

อธิษฐานต่อครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ แหล่งกำเนิดของพระผู้ช่วยให้รอดของเรา กับโฮซานา

ด้วยความลึกลับเหล่านี้และวัยเด็กของพระคริสต์ เรารู้สึกถึงความสำคัญของความอ่อนน้อมถ่อมตนและความศักดิ์สิทธิ์ของมารีย์และโยเซฟผู้กล้าที่จะวางใจ

 • คุณสามารถอธิษฐานร่วมกับแมรี่ได้ขอบคุณชุมชนที่สวยงามแห่งนี้. คุณยังสามารถค้นพบอีกมากมายคำอธิษฐานถึงแมรี่กับโฮซานะ

 • นอกจากนี้คุณยังสามารถอธิษฐานถึงนักบุญยอแซฟได้ด้วยชุมชนนี้หรือเสนอให้คุณรอบใหม่ถึงนักบุญยอแซฟ

 • สุดท้ายนี้คุณก็ทำได้อธิษฐานกับวันทามารีย์เข้าใจความหมายของมันได้ดีขึ้นและใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งในแต่ละวลีของคำอธิษฐานที่สวยงามนี้

As an enthusiast with a deep understanding of the topic at hand, let's delve into the concepts presented in the article about the mysteries of the Rosary, specifically focusing on the Joyful Mysteries:

1. Annunciation:

 • The biblical reference (Luke 1:38) emphasizes Mary's humble acceptance of God's will.
 • The associated prayer requests the grace of humility, echoing Mary's fiat (her obedient and humble "yes").

2. Visitation:

 • The biblical passage (Luke 1:41-42) depicts Mary's visit to her cousin Elizabeth and the joyful reaction of Elizabeth's unborn child (John the Baptist).
 • The prayer seeks the virtue of fraternal charity, inspired by Mary's selfless service to her pregnant cousin.

3. Nativity of Jesus:

 • The birth of Jesus in Bethlehem, as narrated in Luke 2:7, highlights the simplicity and poverty surrounding Christ's arrival.
 • The prayer encourages detachment from material possessions and a love for poverty and the poor.

4. Presentation of Jesus in the Temple:

 • The event, as described in Luke 2:22, underscores the obedience and humility of Joseph, Mary, and Jesus in fulfilling Jewish purification rituals.
 • The prayer seeks the gifts of wisdom and purity of heart and body.

5. Finding of the Child Jesus in the Temple:

 • The narrative (Luke 2:48-49) recounts the anxious search for Jesus and His response, emphasizing His divine mission.
 • The prayer aims at personal conversion and the conversion of sinners, echoing the theme of seeking God in all aspects of life.

Common Elements:

 • Each mystery is associated with a specific fruit or virtue.
 • The prayers include reflections on the "fruit of the womb" and express gratitude for the mysteries' spiritual significance.
 • The repetition of the Hail Mary is accompanied by additional phrases and intentions related to the specific mystery.

Overall Theme:

 • The Joyful Mysteries, prayed on Mondays and Saturdays, focus on the joyful events surrounding the incarnation of Jesus.
 • The article emphasizes the importance of humility, charity, detachment, wisdom, and the continuous search for God in daily life.

In conclusion, the provided information offers a comprehensive guide on how to pray and meditate on the Joyful Mysteries of the Rosary, incorporating biblical references, prayers, and reflections to deepen one's spiritual connection with the mysteries of the Christian faith.

ความลึกลับที่สนุกสนาน (ลูกประคำวันจันทร์และวันเสาร์) (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mrs. Angelic Larkin

Last Updated:

Views: 5638

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mrs. Angelic Larkin

Birthday: 1992-06-28

Address: Apt. 413 8275 Mueller Overpass, South Magnolia, IA 99527-6023

Phone: +6824704719725

Job: District Real-Estate Facilitator

Hobby: Letterboxing, Vacation, Poi, Homebrewing, Mountain biking, Slacklining, Cabaret

Introduction: My name is Mrs. Angelic Larkin, I am a cute, charming, funny, determined, inexpensive, joyous, cheerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.